update Skateboard 2D Project Mapping for maya2016 / 更新滑板投影貼圖 2016版

update Skateboard 2D Project Mapping for maya2016 H

今天跟大家更新使用Maya2016來製作滑板模型的2D投影貼圖步驟。
原文章請參考《滑板曲面投影貼圖


1、整理滑板模型

將個別組件群組,方便之後滑板的選取與應用。

skateboard mapping 01

skateboard mapping 02


2、開啟HyperShade視窗,產生投影貼圖節點

skateboard mapping 03

skateboard mapping 04

3、應用投影貼圖的方法

skateboard mapping 05

skateboard mapping 06

skateboard mapping 07

skateboard mapping 08

skateboard mapping 09

skateboard mapping 10

4、調整投影貼圖的方法

skateboard mapping 11

skateboard mapping 12

skateboard mapping 13

5、轉換投影貼圖為材質球

skateboard mapping 14

skateboard mapping 15

skateboard mapping 16

skateboard mapping 17

6、調整曲面模型品質


skateboard mapping 18

skateboard mapping 19

skateboard mapping 20

skateboard mapping 21

留言

對內容有任何問題與討論,歡迎留言給我們^^

Archive

聯絡表單

傳送