Character Rigging Part 4 / 角色動畫P4 設定控制器屬性與連結驅動

Character Rigging Part 4 H

P4 設定控制器屬性與連結驅動

將角色的控制器連結到骨架與IK都設定完成後,接著來替控制器增加屬性,並連結到相對應的骨骼上,讓角色可以產生動作。


1、增加手指控制器的屬性

SM Joint Setting 138

SM Joint Setting 139

SM Joint Setting 140

SM Joint Setting 141

SM Joint Setting 142

SM Joint Setting 143

SM Joint Setting 144

SM Joint Setting 145

SM Joint Setting 146

SM Joint Setting 147

SM Joint Setting 148

SM Joint Setting 149

2、建立屬性與骨骼的連結

SM Joint Setting 150

SM Joint Setting 151

SM Joint Setting 152

SM Joint Setting 153

SM Joint Setting 154

SM Joint Setting 155

SM Joint Setting 156

SM Joint Setting 157

SM Joint Setting 158

3、加入腳部動作控制器

SM Joint Setting 159

SM Joint Setting 160

SM Joint Setting 161

SM Joint Setting 162

SM Joint Setting 163

SM Joint Setting 164

SM Joint Setting 165

SM Joint Setting 166

SM Joint Setting 167

SM Joint Setting 168

SM Joint Setting 169

SM Joint Setting 170

SM Joint Setting 171

SM Joint Setting 172

SM Joint Setting 173

SM Joint Setting 174

SM Joint Setting 175

SM Joint Setting 176

SM Joint Setting 177

SM Joint Setting 178

留言

對內容有任何問題與討論,歡迎留言給我們^^

Archive

聯絡表單

傳送